https://www.elihalm.com/wp-content/uploads/2021/10/shar_tirha_articles.png

סכסוכי שכר-טרחה - מאמרים

הסכם שכר טרחה המנוגד לתקנת הציבור

פס"ד חשוב מאד של ביהמ"ש העליון בבקשת רשות ערעור אזרחי, שהגישה לקוחה נגד חיובה בתשלום החוזי שנקבע בהסכם שכר הטרחה. [רע"א  7706/22 אטיה נ' אבידן, פס"ד מיום 07.03.2023]. העובדות: הלקוחה, בעניין אטיה, התקשרה עם עו"ד אבידן בהסכם שכר טרחה מותנה [contingent fee] הקובע שכ"ט בשיעור של 20% מכל סכום שתקבל בהליך בביה"ד לעבודה. בין הוראותיו

הפחתה של שכר הטרחה הראוי בשל אי עריכת הסכם והותרת עמימות משפטית – ע"א 6164/22 [בימ"ש עליון, פס"ד מיום 08.10.2023].

העובדות: תביעה של חברה מסחרית שהעניקה שירותים לחברה אחרת, ללא הסדרת היחסים ביניהם בהסכם בכתב, מה שהוביל לתביעת 'שכר ראוי' של החברה שהעניקה שירותים. לעיון ע"א 6164/22 לחץ כאן. נפסק: ספק שירותים אשר אינו מסדיר בהסכם בכתב את עלות השירותים שהוא מספק, פוגע בוודאות המשפטית וגורם להתדיינויות משפטיות יקרות. נקבעת הלכה לפיה במקרה של ספק

הסכם לתשלום שכר טרחה מותנה – "ניכוי" מתשלום שכר הטרחה

פס"ד של ביהמ"ש העליון בערעור שהגיש עו"ד כנגד פסק דין של בימ"ש מחוזי שקבע כי שכה"ט המותנה שקיבל עוה"ד יופחת. [ע"א 3009/21 קלמנסון נ' לוי טילר, פס"ד מיום 08.06.2023] העובדות: העובדות בפסה"ד בעניין קלמנסון עסקו בהסכם שכ"ט מותנה [Contingency fee] בין עו"ד ולקוח. לימים נקלע הלקוח לחדלות פירעון והנאמנים טענו כי יש להפחית את שכה"ט

גביית יתר של שכר טרחה בשל מצג מטעה

הטעיית הלקוח באשר לסיכויי התביעה וסכומי הפיצוי, טרם החתמת הלקוח על הסכם שכר טרחה.

ניתוק קשר עם עורך דין

.הטעיית הלקוח באשר לסיכויי התביעה וסכומי הפיצוי, טרם החתמת הלקוח על הסכם שכר טרחה

שכר טרחה

.הטעיית הלקוח באשר לסיכויי התביעה וסכומי הפיצוי, טרם החתמת הלקוח על הסכם שכר טרחה