https://www.elihalm.com/wp-content/uploads/2021/10/shar_tirha.png

שכר טרחה – פסקי דין

רשלנות מקצועית סוכן ביטוח

פרשת התרסקותה של חברת קופות הגמל "סלייס" מסעירה, בצדק, את המשק הישראלי. בעיקר הדברים אמורים להעברת כספי הפנסיה של החוסכים לקופות הגמל בניהול אישי [IRA]. כסף שהועבר לקרנות השקעה לא-סחירות שרשומות בארה"ב [מה שמכונה "הקרנות הזרות"]. אלפי מבוטחים שכספי הפנסיה שלהם – בהיקף של יותר מ 800 מיליון ₪ – הועברו לחברות עלומות הרשומות בארה"ב,

ביטול הסכם שכר טרחה מופרז

בדרך כלל, בהתאם לדיני החוזים הרגילים, כאשר ישנה הסכמה של שני צדדים על גובה השכר שישולם עבור השירותים שמעניק צד אחד לצד השני, לא ניתן לבטל הסכם זה. ביטול של הסכם שכזה יכול להיעשות רק בהתאם לעילות הקבועות בחוק החוזים [כגון, לדוגמה, הטעיה או עושק]. לכן, גם כאשר המחיר המוסכם בחוזה הוא מופרז, חריג, קיצוני,

קביעת שכר טרחה במקרה של הפסקת ייצוג בהסכם שכ"ט מותנה – ע"א 66076-11-22 [מחוזי-ת"א]

רקע: פסה"ד החשוב של בימ"ש העליון בעניין "אבידן" [רע"א 7706/22 סינגר אטיה נ' אבידן]; העוסק בקביעת שכ"ט בהסכם שכ"ט מותנה, במקרה של הפסקת ייצוג. פסה"ד הנוכחי של ביהמ"ש המחוזי בת"א מאמץ את ההלכות שנקבעו רק לפני זמן קצר בעניין זה. העובדות: תנאי בהסכם שכר טרחה מותנה, הקובע את גובה השכר שיישלם הלקוח בעת הפסקת ייצוג.

העדרו של הסכם שכר טרחה בכתב – ת"א 42466-06-19 [מחוזי-ת"א]

רקע: פסק דין נוסף לארסנל ההולך וגדל של פסקי דין היוצאים בחריפות נגד הנוהג של אי-החתמת לקוחות על הסכם שכר טרחה בכתב. העובדות: הסכם שכר טרחה נטען שלא הועלה על הכתב. נפסק: העדרו של הסכם שכר טרחה נזקפת לחובת עורך הדין. כל עמימות תפורש נגד עורך הדין. במקרה של ספק, הפסיקה של שכה"ט תהיה על

ביטול הסכם שכר טרחה במקרה של ניגוד עניינים ת"א 39359-11-17 [שלום-חדרה, פס"ד מיום 29.10.2023]:

העובדות: תביעת שכר טרחה לפי הסכם כאשר עורך-הדין פעל בניגוד עניינים. נפסק: עו"ד אינו יכול להמשיך לייצג את הלקוח ובמקביל להגיש כנגדו תביעת שכר טרחה. בגין ייצוג זה שנעשה בניגוד עניינים, לא יהיה זכאי עוה"ד לשכר טרחה.

הסכם שכר טרחה מותנה – משמעות "ההצלחה" – ע"א 2794/20 [בימ"ש עליון, פס"ד מיום 06.11.2023].

העובדות: תביעה של עו"ד שהתקשר עם חברה יזמית בהסכם שכ"ט מותנה, בנוגע להשבחתם של מקרקעין. נפסק: עוה"ד זכאי לשכר הטרחה המותנה במקרה של "הצלחה" כאשר הצלחה זאת לא הוגדרה במדויק בהסכם שכר הטרחה. כל עוד הצלחה זאת לא הוגדרה בצורה מפורשת, הלקוח אינו חייב להסכים לקבל את התוצאה אותה הצליח להשיג עורך-הדין. בדרך-כלל הזכות להחליט

שכר טרחה בתיק נזיקין – ע"א 52601-02-24 [מחוזי חיפה, פס"ד מיום 11.03.2024].

העובדות: גביית שכר טרחה בסך 324,000 ₪ מתוך פיצוי בסך מיליון ש"ח. נפסק: שכר טרחה של עו"ד כפוף למגבלה של סבירות ומידתיות [בעקבות ע"א 4849/06]. הסכם שכר טרחה יפורש כנגד עוה"ד שניסח אותו. יש לכבד תניה בהסכם שכר טרחה הקובעת כי ההוצאות הנפסקות ישולמו לעורך-הדין. שכר טרחה בשיעור של יותר מ 30 אחוז בתביעת נזיקין

שכ"ט כונסי נכסים – השלמת בניית דירות – ת"א 68916-03-17 [מחוזי-ת"א, פס"ד מיום 11.02.2024].

העובדות: כיצד יש לחשב את שכר הטרחה של כונסי נכסים שמונו לצורך השלמת בניית דירה. נפסק: אין להשוות את שכר הטרחה הנפסק לכונסי נכסים שמונו למימוש נכס עם שכר הטרחה הנפסק במקרה של כונסי נכסים שמונו לצורך השלמת בנייה. הקריטריונים לקביעת שכר הטרחה במקרה כזה יהיו, בין היתר: התועלת הכלכלית לבעל הנכס במשולב עם הפעולות

סבירות שכר הטרחה הנגבה, שכר טרחה מופרז – ת"א 27121-05-20 [שלום-חיפה, פס"ד מיום 11.04.2023]:

העובדות: הפסקת ייצוג ודרישה לתשלום שכר טרחה מלא הכולל פיצויי ציפייה של עורך הדין. נפסק: הוכחה כי הפסקת הקשר המקצועי בין עורך-הדין והלקוח, נעשתה בחוסר תום לב דורשת נטל מוגבר. יחסי האמון בין עורך-הדין והלקוח מחייבים כי שכר הטרחה הנגבה מהלקוח יהיה מידתי ביחס לשרות שניתן, ולא מופרז או מופקע. "וכאשר השכר חורג ממידת הסבירות

חיוב שעתי של שכ"ט – ת"א 5636-08-21

העובדות כללים בסיסים בחיוב שעתי של שכ"ט. נפסק חיוב שעתי של לקוח בשכר טרחה מחייב יחסי אמון מוגברים ותקשורת פתוחה וגלויה בקשר לחיובי השעות בין עוה"ד והלקוח. כך, לדוגמה, צריך עוה"ד לדווח ללקוח על חריגה מהיקף השעות שהוערך. חיוב שעתי של לקוח בשכ"ט, מחייב הקפדה על מספר כללים בסיסיים: ראשית, רישום בזמן אמת;שנית, רישום מלוא