https://www.elihalm.com/wp-content/uploads/2021/10/shar_tirha.png

שכר טרחה – פסקי דין

חיוב שעתי של שכ"ט – ת"א 5636-08-21

העובדות כללים בסיסים בחיוב שעתי של שכ"ט. נפסק חיוב שעתי של לקוח בשכר טרחה מחייב יחסי אמון מוגברים ותקשורת פתוחה וגלויה בקשר לחיובי השעות בין עוה"ד והלקוח. כך, לדוגמה, צריך עוה"ד לדווח ללקוח על חריגה מהיקף השעות שהוערך. חיוב שעתי של לקוח בשכ"ט, מחייב הקפדה על מספר כללים בסיסיים: ראשית, רישום בזמן אמת;שנית, רישום מלוא

הפחתת תשלום שכר טרחה סביר בשל הפרת חובות אמון של עוה"ד – ת"א 20691-05-19

העובדות: תביעה לשכר טרחה סביר של עוה"ד שהפר חובות אמון. נפסק: כאשר עו"ד מפר את חובות האמון שלו עם הלקוח הוא זכאי לשכ"ט סביר מופחת, לפי התעריף המינימאלי בלבד של לשכת עוה"ד. הימנעותו המכוונת של עוה"ד להיקשר בהסכם שכ"ט בכתב עם הלקוח, מחייבת פסיקת שכ"ט סביר על הצד הנמוך.

שכר טרחה באחוזים הוא מהתוצאה הסופית- ת"א 79997-01-19

העובדות: עורך דין חתם על הסכם שכר טרחה לפיו מגיע לו שכ"ט בשיעור של 25% מהתוצאה. האם "התוצאה" היא בערכאה הדיונית או שמא התוצאה הסופית לאחר פסק הדין של ערכאת הערעור.?   נפסק: שכר טרחה באחוזים משמעותו, שכר הטרחה שנפסק מתוך התוצאה הסופית של ערכאת הערעור. בכדי למנוע מצב זה נדרש לכתוב באופן מפורש בהסכם

שכר טרחה מוגזם ובלתי סביר – ע"א 4849/06

העובדות

התובע, עו"ד, ייצג חברת ביטוח בתביעה ובערעור לביהמ"ש העליון והוא דורש סכומי שכר טרחה נוספים מעבר לאלו ששולמו לו .

חובות החלים על עורך דין בניסוח הסכם שכר טרחה – ת"א 32728-08

העובדות

מקורו של הסכסוך בשני בני זוג אשר מסרו לעו"ד את הטיפול בענייניה המשפטיים של האישה אשר הייתה מעוניינת להגיש תביעות כנגד עיריות רעננה, אור יהודה וגבעתיים בגין מעשי הכפשה ורדיפה אשר הביאו לטענתה לסיום עבודתה במוסדות החינוך בהם הועסקה בערים אלו. בין בני הזוג לעורך הדין נחתם הסכם שכר טרחה אולם במהלך הטיפול המשפטי פרץ סכסוך בין הצדדים ובני הזוג דרשו לקבל את כספם חזרה כיוון שלטענתם לא נעשה דבר בעניינם. משסרב עורך הדין להשיב ללקוחותיו את כספם הוגשה כנגדו תביעה על .ידם

תשלום שכר הטרחה במקרה של הפסקת הייצוג – ת"א 25898-02-19

העובדות

שאלה המגיעה פעמים רבות לבתי המשפט. מה דינו של תנאי בהסכם שכר טרחה הקובע כי עורך הדין זכאי למלוא תשלום שכר טרחתו גם במקרה של הפסקת ייצוג.

ביטול הסכם שכר הטרחה בשל טענת עושק – ת"א 30533-10-17

העובדות

תשלום שכר טרחה בלתי סביר יכול להתבטל ע"י בימ"ש על בסיס טענת העושק בדיני החוזים

סיבת הפסקת הייצוג היא הקובעת האם ישולם שכר הטרחה החוזי – ת"א 50756-05-17

העובדות

מקרה נוסף המעורר את השאלה מה דינו של הסכום שנקבע בהסכם שכר הטרחה במקרה של הפסקת ייצוג

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement

array(0) { }