https://www.elihalm.com/wp-content/uploads/2021/10/Rashlanut_articles.png

רשלנות מקצועית של עורכי דין - מאמרים

נזק ראייתי בתביעות רשלנות מקצועית נגד עורכי דין

שני פסקי דין בסוגיית 'הנזק הראייתי' בתביעות רשלנות מקצועית של עורכי דין. פסק הדין הראשון, ניתן בבימ"ש השלום בירושלים [ת"א 10938-09-15 אליעד נ' גילבאום, פס"ד מיום 14.03.2024]. פסק הדין השני ניתן בבימ"ש המחוזי בחיפה ביושבו כערכאת ערעור [ע"א  28344-05-23 אבו עסבה ואח' נ' ותד].   העובדות: העובדות בפסק הדין בעניין אליעד נסבו על עו"ד אשר

רשלנות מקצועית של רואה חשבון

לפני זמן לא רב, ניתן פס"ד חשוב מאד של ביהמ"ש העליון בתחום הרשלנות המקצועית. זאת, בערעור שהוגש דווקא בתיק רשלנות מקצועית של רואה חשבון [ע"א 7406/22 דרדור נ' לוי, פס"ד מיום 09.08.2023].   העובדות: העובדות בפסה"ד בעניין דרדור, עסקו באדם [המערער] שפנה לרואה חשבון לצורך קבלת שירותיו המקצועיים. בין המערער ורואה החשבון הוסכם כי האחרון

רשלנות מקצועית ב'עסקאות תרמית' במקרקעין

לפני זמן לא רב, ניתן פס"ד של ביהמ"ש העליון בתחום הרשלנות המקצועית של עורך דין ב'עסקאות תרמית' במקרקעין. ביהמ"ש העליון שב ופורש קווים מנחים לאחריותו המקצועית של עורך-הדין המעורב ב'עסקאות תרמית' במקרקעין [ע"א  3391/22 בנק לאומי בע"מ ואח' נ' קונפינו ואח', פס"ד מיום 03.12.2023].   העובדות: העובדות בפסה"ד בעניין קונפינו, עסקו, שוב, בעסקת מקרקעין בה

הקשר הסיבתי וידיעת הלקוח בתביעות רשלנות מקצועית

בפס"ד של ביהמ"ש העליון נדון ערעור שהגישו עורכי דין על חיובם ברשלנות מקצועית בגין "עסקת תרמית" במקרקעין. [ע"א  6715/20 שטרק נ' סונינו, פס"ד מיום 28.11.2022]. בעניין שטרק הנ"ל, התקשרו הלקוחות עם עורכי הדין על-מנת שאלו ייצגו אותם בעסקת מקרקעין. הלקוחות לא גילו לעורכי הדין כי למעשה העסקה בה הם מתקשרים היא "עסקת תרמית". ביהמ"ש המחוזי

על הקשיים שבהגשת תביעת רשלנות מקצועית נגד עו"ד בשל ייצוג לקוי בבית משפט

בניגוד למכלול הפעולות שעורך הדין נוהג לעשות כחלק ממילוי תפקידו, ייצוג והופעה בבתי משפט הוא תפקיד בעל מאפיינים מיוחדים. יש לתת את הדעת למאפיינים אלו כאשר ניגשים לבחון האם ניתן להטיל אחריות על עורך הדין שהתרשל בתפקידו.

הטלת אחריות אישית על מפרק או נאמן בהקפאת הליכים

האם ניתן להטיל אחריות אישית על בעלי תפקיד (עורך דין ו/או רואה חשבון) המתפקדים כנאמן או מפרק של חברה, כאשר זו נקלעת לקשיים ונמצאת במצב של הקפאת הליכים? באילו נסיבות ניתן להגיש תביעה נגד עורך דין או תביעה נגד רואה חשבון על רקע תפקודם כנאמן בהקפאת הליכים?

חובת עורך הדין בניסוח חוזה המטיל סיכון על הלקוח

חובת האזהרה החלה על עורך הדין טרם פעולה משפטית מסוכנת של הלקוח

הגבלת הגשת תביעה נגד עורך הדין – תניות פטור מרשלנות מקצועית

האם ניתן לקבוע פטור בהסכם מאחריות מקצועית.