רשלנות מקצועית של עורכי דין – תוכן עניינים

הקדמה לספר
 1. אחריות מקצועית:
  • כללי.
  • בסיס החבות המקצועית.
   • חבות חוזית.
   • חבות נזיקית.
   • חבות חוקית.
  • עורך הדין הסביר.
   • הרשלנות המקצועית.
   • מבחן הסבירות.
   • פרקטיקה מקובלת.
   • עורך הדין המומחה.
   • השפעת דיני האתיקה על סבירות הפעולה.
  • חובות אמון של עורך הדין
   • זיהוי הלקוח.
   • האחריות האתית והאחריות החוזית-נזיקית.
   • חובת הנאמנות.
   • חובת גילוי עובדות ללקוח.
   • חובת האמון לחברה ולבימ"ש.
  • חובת האזהרה.
   • הנוסחה הכללית – פס"ד גיאות.
   • דרישת הכתב.
   • תוכן האזהרה.
   • הלקוח המומחה והלקוח הסביר [קיום הרשלנות להבדיל מאשם תורם לעניין הנזק].
  • פעולה מסוכנת של הלקוח.
   • חובת אזהרה מוגברת.
   • התפטרות עורך הדין. 
 1. האחריות המקצועית בדיני מקרקעין:
  • הייצוג המשפטי בעסקאות מקרקעין.
   • חובה מוגברת.
   • היקף הייצוג.
  • הבדיקות הנדרשות בעסקאות מקרקעין.
   • בדיקת נסח מלשכת רישום מקרקעין.
   • הבדיקה במחלקת ההנדסה של הרשות המקומית.
   • בדיקת החיובים הכספיים הנובעים מעסקת המקרקעין.
   • בדיקת פרמטרים חיצוניים לעסקת המקרקעין.
   • הסתרת עובדות מעורך הדין.
   • הטלת חובת הבדיקה על הלקוח.
  • חובת האזהרה בעסקאות מקרקעין.
   • דרישת האזהרה בכתב.
   • ההצדקות לחיוב מתן אזהרה בכתב.
  • ההגנה על כספי רוכש בעסקאות מקרקעין.
  • רשלנות מקצועית בעסקאות קומבינציה.
  • אחריות מקצועית למעשי מרמה של הלקוח או צד שלישי.
   • מבנה של "עסקת תרמית".
   • בדיקה ראויה של עסקת מקרקעין.
   • "סימני התראה" למעשי תרמית בעסקאות מקרקעין.
   • העברת כספים ישירות למתחזה.
   • זיהוי הצדדים בעסקאות מקרקעין.
  • אחריות משפטית לייעוץ במיסוי מקרקעין.
   • תוכן הייעוץ.
   • הקשר הסיבתי – הלכת רובינוביץ
 1. האחריות המקצועית בניהול הליך משפטי:
  • אחריותו המקצועית של עורך דין בניהול משפט.
  • הטעמים נגד חיוב עורך דין באחריות מקצועית בניהול משפט.
   • סופיות הדיון.
   • מנגנון תיקון טעויות.
   • גורמים חיצונים המשפיעים על עורך הדין.
   • שיקול הדעת של עורך הדין.
  • המקרים בהם תוטל חבות על עורכי הדין בשל ניהול משפט.
   • פעולה לאחר חלוף תקופת ההתיישנות.
   • ההבחנה בין רשלנות וטעות בשיקול דעת.
   • רשלנות רבתית ורשלנות "רגילה" בניהול המשפט.
   • מקרים בהם תוטל אחריות בנזיקין.
   • חובת היידוע וההסבר של הסדרי פשרה.
   • חובת היידוע וההסבר של מהלכים משמעותיים בניהול המשפט.
  • סוגיית הקשר הסיבתי בין הרשלנות והנזק: "משפט בתוך משפט":
   • הקשר הסיבתי
   • הקשר הסיבתי בין הרשלנות והנזק בהליכים משפטיים.
   • "משפט בתוך משפט" מבוא.
   • יתרונות וחסרונות בקיום הליך של "משפט בתוך משפט".
   • נטל ההוכחה בהליכים של "משפט בתוך משפט".
   • שימוש בטיעוני עורך הדין בהליך המקורי.
  • "אובדן סיכויי הצלחה" בתביעות רשלנות מקצועית נגד עורכי דין
   • "אובדן סיכויים" – מבוא.
   • אובדן הסיכויים במשפט האמריקאי.
   • אובדן הסיכויים במשפט הבריטי.
   • אובדן הסיכויים במשפט הישראלי.
   • החלת דוקטרינת אובדן סיכויי החלמה על תחום הרשלנות המקצועית של עורכי הדין.
   • אובדן סיכויי הצלחה – תחולה צרה.
 1. האחריות המקצועית של בעלי תפקיד:
  • בעלי תפקיד מטעם בית משפט.
  • שיקולים בהטלת אחריות אישית על בעלי תפקיד.
   • מנגנונים לצמצום התביעות האישיות כנגד בעלי תפקיד.
   • שיקולים בעד הגשת תביעות האישיות כנגד בעלי תפקיד
  • מבחנים להטלת אחריות אישית על בעלי תפקיד
   • רשלנות ופעולה ללא הרשאה.
   • חובות אמון מוגברות לצדדים שלישיים.
  • מקרים פרטיים של הטלת אחריות אישית.
   • בעל תפקיד בחברה לא סולבנטית.
   • אחריות כונס נכסים.
   • מעמדו "החוזי" של כונס הנכסים ותניית As Is.
   • תניית As Is כמגנה על כונס הנכסים.
   • חיוב בעל התפקיד למרות תניית As Is
 1. אחריות מקצועית כלפי צדדים שלישיים:
  • חובות עורך-הדין כלפי מי שאינו לקוחו.
  • זיהוי הלקוח.
  • חובות עורך-הדין כלפי מי שאינו לקוחו – משפט זר.
  • ההצדקות והתנאים לקביעת אחריות מקצועית כלפי צד שלישי.
   • המבחנים להחלת חובת זהירות של עורך הדין כלפי צד שלשי.
   • השיקולים בעד הטלת אחריות על עורך הדין כלפי צד שלישי.
  • הנימוקים לשלילת אחריות מקצועית כלפי צדדים שלישיים.
   • פסק הדין בעניין נחום והנימוקים כנגד הטלת אחריות מקצועית.
   • הצדקות נוספות להגבלת האחריות של עורכי דין כלפי צדדים שלישיים.
  • טיפוסים שונים של צדדים שלישיים.
  • חובות עורך-דין לצד שכנגד בסכסוך משפטי.
   • תביעות כנגד עורכי דין בשל הליכי הוצאה לפועל.
   • תביעות כנגד עורכי דין בשל לשון הרע.
  • חובות עורך-דין לצד שכנגד בעסקת מקרקעין.
   • היקף החובה כלפי צדדים שלישיים במקרקעין.
   • מקרים בהם יחויב עורך דין באחריות כלפי צד שלישי בעסקאות מקרקעין.
   • חובות עורך דין של קבלן לרוכש דירה.
   • סייגים לחובות עורך הדין המייצג קבלן.
  • חובות עורך-הדין לצדדים שלישיים ניטרליים.
   • חובות עורך הדין כלפי הנהנה על פי צוואה.
   • חובות עורך הדין כלפי מי שנעשה כלפיו מצג מכוון.
   • חובות עורך הדין שנטל אחריות באופן וולונטרי.
   • הצעה לסיווג חדש של צדדים שלישיים – פרשת וגנר.
   • אחריות עורכי דין כלפי "מעין לקוח" .
  • אחריות מקצועית בהוצאה לפועל.
  • אחריות מקצועית בלשון הרע.
 1. ביטוח האחריות המקצועית:
  • מבוא
  • מעמדו של הניזוק בביטוח אחריות מקצועית
  • ביטוח על בסיס מועד הגשת התביעה (Claims Made Basis).
   • יתרונות וחסרונות ביטוח האחריות המקצועית לפי מודל בסיס התביעה.
   • הטענות להעדר חוקתיות פוליסת הביטוח על בסיס התביעה.
   • הכרת בית המשפט העליון בפוליסה על בסיס תביעה כפוליסה חוקית.
  • חובות הגילוי של עורך הדין.
   • מבוא לחובות הגילוי בדיני ביטוח.
   • הגילוי הטרום חוזי בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית.
   • חובות הגילוי באשר למועד האירוע הביטוחי.
  • חריגים לחבות המבטח: הפרת אמונים, מרמה ומעשה זדוני
   • החרגת המעשה המכוון.
   • הפרת אמונים.
  • הסדרי פשרה וניגודי עניינים בין המבטח והמבוטח.
   • הסדרי פשרה בתביעות ביטוח אחריות מקצועית/
   • ניגודי עניינים בין המבטח והמבוטח בניהול תביעות רשלנות מקצועית התנגדות המבוטח.
   • ניגודי עניינים בין המבטח והמבוטח בניהול תביעות רשלנות מקצועית התנגדות המבטח.
  • פוליסת הביטוח המקצועי של חברת "מגדל".
   • זהות המבוטח.
   • תחולה טריטוריאלית.
   • הוצאות התגוננות.
   • השתתפות עצמית.
   • הגדרות עיסוק עורך הדין.
   • חריג הפגיעה בפרטיות שלא בתום לב.
   • החרגת חיוב על-פי הסכם.
   • חריגה מסמכות.
   • הודעה על תביעה.
   • איסור הודאה.