לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-6096270

רשלנות רואי חשבון – אי יידוע על זכאות החברה המבוקרת להחזר מס

מהו הדין כאשר רואה חשבון המבקר את מאזניה של חברה ומכין עבורה דו”ח שנתי לא מביא לידיעתה את זכאותה להחזרי מס? האם יש בכך לקבוע שרואה החשבון התרשל והחברה רשאית לקזז סכומים משכרו? האם קיימת חזקה לפיה רואה חשבון מכיר את החוקים הרלוונטיים לעבודתו? אלו השאלות שנדונו בבית משפט השלום בחיפה בתיק שמספרו תא”מ 41335-10-11.

התובע, רואה חשבון במקצועו, ייצג את החברה הנתבעת במשך כ10 שנים עד אשר הודיע לו מנהל החברה על הפסקת ההתקשרות עמו, למרות הפסקת ההתקשרות דרש מנהל הנתבעת שרואה החשבון הוא שיסיים את הדו”ח השנתי לשנה הקודמת, משלא שולם לו שכרו בעבור הדו”ח הגיש תביעה זו. החברה הנתבעת לא מכחישה את טענותיו של רואה החשבון אולם היא טוענת שקמה לה זכות קיזוז כנגד השכר הנ”ל בגין נזקים שנגרמו לה לטענתה, עקב התרשלותו של התובע בשני עניינים: איחור בהגשת הדו”ח (שגרר קנס) ואי יידועה אודות זכאותה, על פי דין, להחזרי מס בלו בגין סולר שרכשה.

מה המשמעות של הגשת הדו”ח באיחור?

אין מחלוקת על הגשת הדו”ח באיחור אולם התובע טוען שאיחור זה נבע מעיכוב בהמצאת המסמכים ע”י הנתבעת ולא עקב רשלנותו. משהעלתה הנתבעת טענת קיזוז עקב רשלנות התובע מוטל עליה הנטל להוכיח טענה זו על כל מרכיביה. הנתבעת לא הצליחה להוכיח שהעבירה את המסמכים בזמן ולכן לא הרימה את נטל ההוכחה.

מה המשמעות של אי היידוע על הזכאות להחזרי מס בלו?

אין מחלוקת שרואה החשבון לא הביא לידיעת החברה הנתבעת את קיומו של צו הבלו ואת עצם זכאותה להחזרי מס בהתאם לצו הנ”ל. רואה החשבון טוען שהשירות שניתן על ידו הסתכם בהכנת תלושי שכר והכנת דו”חות שנתיים ולא מתפקידו היה ליידע את החברה על החזרי המס. ביהמ”ש מצא שבעיסוקו של התובע כרואה חשבון חזקה עליו שהוא ידע על קיומו של צו הבלו, וכפועל יוצא מכך היה עליו ליידע את הנתבעת, עת ביקר את ספריה, על קיומו של הצו.

ביהמ”ש אינו מקבל את גרסת התובע שהודעה כזו חורגת מהשירות אותו הוא התחייב לתת לנתבעת. גם אם לא הייתה מוטלת עליו חובה לטפל בהחזרי המס הנובעים מצו הבלו, חובה אשר הייתה מוטלת על הנהלת החשבונות של החברה, בכל זאת קיימת חובת יידוע בדבר קיומו של הצו וזכאותה של החברה להחזרי מס. כבר נפסק כי תפקידו של רואה החשבון אינו מתמצא בבדיקה מכנית של מסמכים וחישובים, אלא עליו לוודא שאין נעשות טעויות הנובעות ממעשים או מחדלים.

לסיכום, על רואה חשבון מוטלת חובה לוודא שלא נעשות טעויות ע”י החברה המבוקרת, טעויות הנובעות ממעשים או מחדלים. אי דיווח על החזר מס המגיע לחברה הוא בגדר טעות שחובה היה על רואה החשבון להעמיד את החברה על קיומה. רואה החשבון היה חייב להבחין בטעות זו עקב החזקה לפיה מתוקף עיסוקו בראיית חשבון הוא הכיר את הצו הרלוונטי.