לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-6096270

מידת אחריות עורך הדין לטעות סופר בניסוח הסכם

האם עורך דין המנסח הסכם ללקוחו אחראי לנזק הנובע מטעות סופר? האם ניסוחו של הסכם שנפלה בו טעות סופר מהווה רשלנות אשר בגינה ניתן להגיש תביעה נגד עורך דין?

טעות סופר

טעות סופר היא טעות שנפלה בלשון החוזה ובצורה בה הועלו הדברים על הכתב, כך שהאופן בו נוסח החוזה אינו משקף נכונה את הסכמות הצדדים. דוגמאות לטעויות מסוג זה הינן טעות טכניות ברישום חשבונות, שמות, תאריכים, הפניה שגויה לסעיף בחוזה וכדומה. כידוע, כאשר עורך דין מנסח חוזה, עליו להבטיח את האינטרסים של לקוחו על הצד הטוב והמועיל ביותר. לפיכך, כאשר החוזה שנוסח כולל טעות סופר, עולה השאלה מהי מידת אחריותו של עורך הדין לפגיעה שנוצרה באינטרסים של לקוחו בשל כך?

הפרת חובת הזהירות

עורך דין, ככל בעל מקצוע אחר, חב בחובת זהירות כלפי לקוחו. בשל כך, כאשר מוגשת תביעת רשלנות נגד עורך דין, יש לבחון ראשית האם הופרה חובה זו. חובת הזהירות של עורך הדין כוללת את החובה לנהוג בזהירות ולהפעיל מידה של אחריות סבירה, וכן להגן על ענייניו ולפעול בעבורו במיומנות, במקצועיות ובנאמנות. מכאן נובע, כי במקרים רבים בנסיבות של טעות סופר, ניתן לקבוע כי עורך הדין הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו. זהו, כאמור, השלב הראשון בהוכחת רשלנות כחלק מתביעה נגד עורך דין. הפרת חובת הזהירות בשל טעות סופר עלולה להיות מתורגמת לנזק ניכר ללקוח, ויתכן כי עורך הדין שפעל ברשלנות יהיה אחראי לנזק זה.

הקטנת הנזק

נניח מצב בו הופרה חובת הזהירות ואף הוכח כי נגרם ללקוח נזק בשל כך. לא בכך תם העניין. על הלקוח שתובע עורך דין מוטלת החובה להקטנת הנזק שנגרם לו, בדומה לכל תביעת נזיקין מן השורה.

כשמדובר בטעות סופר, במיוחד בטעות סופר אשר גורמת לתוצאות קשות מבחינת הלקוח, חלה עליו החובה לפעול באופן מיידי לשם תיקון הטעות שנפלה בניסוח החוזה, ובכך למנוע את הנזק או לפחות את חלקו.

בטרם הלקוח מבקש לתבוע את נזקיו מן עורך הדין, עליו לפנות אליו או לצד השני לחוזה בבקשה לתיקון הטעות. טעות סופר הינה עניין הניתן לתיקון באמצעות דיני החוזים, המאפשרים לחפות על אי השגיאות שנוצרו שנוצרה ולהתאים את החוזה להסכמות הצדדים כפי שהתכוונו מלכתחילה. במקרים רבים ניתן למנוע נזק רב כאשר תיקון הניסוח המשובש של החוזה נעשה בזמן.

במקרה ולא יפעל הלקוח להקטנת הנזק, ניתן להטיל עליו אשם תורם לנזק שנוצר כך שעורך הדין לא יפצה אותו במלוא הנזק שנגרם, אלא תתבצע חלוקה של הנזק על פי שיעור תרומתו של כל אחד מהגורמים להיווצרותו.